marți, ianuarie 12, 2010

scandal la Primăria Orşova


Zornăie cătuşele la Primăria Orşova
Primarul municipiului Orşova, Adrian Constantin Brăgaru, este din ce în ce mai aproape de confruntarea cu organele de cercetare penală, dacă nu chiar cu celebrele cătuşe. Pe lângă toate acestea, Brăgaru a reuşit să se certe cu absolut toată lumea, de la consilierii locali şi până la cetăţenii Orşovei. De un an şi jumătate, de când a fost ales primar, Brăgaru a reuşit non-performanţe greu de egalat, printre care conflicte neproductive cu societatea care asigură salubritatea în municipiu, achiziţionarea unor utilaje costisitoare, încercarea de a cumpăra cu bani grei domeniul public, neplata salariilor şi manevrarea unor licitaţii. Acum, vocile care îi cer demisia se înmulţesc pe zi ce trece.
 
   Din iunie 2008, municipiul Or­şova, o urbe cochetă şi cu po­tenţial turistic uriaş, cu oa­meni de ispravă, a ajuns feuda pre­ferată a unui personaj co­co­ţat în vârful piramidei pe spa­tele valului portocaliu care a adus schimbarea culorii ju­de­ţului Mehedinţi. Că la foarte scurt timp a devenit nerecu­nos­cător faţă de partidul poli­tic care l-a adus la Primărie, nu ar fi nimic faţă de combinaţiile operate în doar un an şi ju­mă­tate de când este primar, unele din­tre ele ajunse obiect de stu­diu pentru procurori, ins­pec­tori ai Curţii de Conturi sau po­liţişti. Constantin Adrian Bră­garu, omul care câştiga ale­ge­rile în anul 2008, pe valul por­tocaliu de simpatie adus de PD-L şi care a ajuns în ulti­me­le două campanii să urce pe sce­nă alături de liderii PSD, face obiectul a nu mai puţin de do­uă dosare de cercetare pe­na­lă, pentru fapte greu de cuan­ti­fi­cat. Despre unul dintre a­ces­te do­sare se spune chiar că are pes­te 1000 de pagini şi că nu are nicio şansă să fie soluţionat cu NUP (neînceperea urmă­ri­rii penale). Mai mult, Brăgaru p­are să fie cel mai întunecat coş­mar al orşovenilor şi cel mai controversat dintre pri­ma­rii care s-au perindat pe la Or­şo­va în ultimii 20 de ani. Po­trivit presei orşovene, primarul municipiului era catalogat în vara anului trecut destul de sugestiv: „Brăgaru devine un coş­mar pentru orşovani, reu­şind să bată rapid toate re­cor­durile de impopularitate ale pre­decesorilor săi post de­cem­brişti” (Gazeta de Orşova – 14 iulie 2009). Într-un comunicat de presă al Parchetului de pe lângă Judecătoria Orşova, datat 7 iulie 2009, edilul-şef al Orşovei este zugrăvit în culori nu sumbre, ci înfiorătoare. Astfel, Parchetul orşovean a fost sesizat anul trecut cu privire la faptul că numitul Bră­garu Constantin Adrian, pri­mar al municipiului Orşova, împreună cu Munteanu Em­i­lia, Oprea Dragoş Jan, Tuinea Eli­sabeta, Slavoia George Da­niel, Ispir Letiţia – funcţionari în cadrul Primăriei, în calitate de membri ai Comisiei de lici­ta­ţie, au aprobat achiziţionarea în leasing a unor utilaje, la un preţ mai mare decât cel stabilit de Consiliul Local Orşova, fă­ră a solicita constituirea ga­ran­ţiei de bună execuţie şi fără a avea avizul Comisiei de aut­o­ri­zare a împrumuturilor lo­cale. „În cursul anului 2008, nu­mi­tul Brăgaru Constantin Adrian a indus în eroare consilierii din ca­drul CL Or­şova, cu privire la be­neficiarul unor utilaje achi­zi­­ţionate în leasing şi a dispus efectuarea de lucrări de cu­ră­ţi­re suprafeţe înierbate pe teri­to­riul muni­ci­piu­lui Orşova, în valoare de 11.747,43 de lei (peste 117 milioane lei vechi), fără a avea con­tract de fur­ni­zare a ser­vi­ciilor de interes pub­lic”, pre­ci­za purtătorul de cu­vânt al Par­chetului de pe lângă Ju­de­că­toria Orşova, pro­curorul Am­zoi Zoia, în iulie 2009. Mai mult, în luna iunie a anului tre­cut, primarul Orşovei, Cons­tan­tin Brăgaru, dădea dis­po­ziţie nu­mi­tului Cojocariu Mir­cea Cris­tian, şofer în cadrul Pri­măriei, să conducă pe dru­murile publice un autovehicul, fă­ră a fi în­matriculat sau în­re­gis­trat. Aceasta a dus la des­chiderea do­sarului penal nr. 371/P/2009, în care Parchetul orşovean certifica faptul că „au rezultat indicii pentru începerea urmăririi penale”. Ori­cum toa­te acestea par a fi mizilicuri, prin comparaţie cu cea mai penală dintre pro­ble­me­le pe care le are primarul Or­şovei la acestă oră: încer­ca­rea de a cumpăra bunurile fos­tei SC­GCL (Societatea Comer­cia­lă de Gospodărie Comunală şi Locativă) SA, deşi o parte din bunurile acesteia se află pe domeniul public, încercare pentru care chiar a plătit un avans şi a contractat un îm­pru­mut controversat.
    
Afacerea SCGCL - deturnare de  fonduri

   Povestea falimentarei SCG­CL este lungă şi destul de com­pli­cată, ea făcând obiectul mai multor scandaluri de-alun­gul vre­mii, inclusiv unei încercări de a fi luate cu japca din sub­ord­inea primăriei. Ori­cum, zbucimata istorie recentă a SCGCL, ajunsă acum pe mâ­na unui lichidator judiciar, a re­u­şit să fie romanţată în ul­ti­mul an şi jumătate de actualul primar al Orşovei, Constantin Brăgaru, cel care s-a gândit să în­da­to­re­ze municipalitatea doar de dragul de a cumpăra această ruină ajun­să la faliment. In­ten­ţia sa poate că nu era con­dam­na­bilă, dacă ar fi avut girul Cons­iliului Local şi dacă nu ar fi creat ani­mo­zităţi greu de controlat, dar şi o cercetare penală de toată fru­museţea. Ba mai mult, Curtea de Conturi a descoperit în re­laţia „amo­roa­să” dintre Primăria lui Brăgaru şi SCGCL fap­te vecine cu de­tur­narea de fonduri şi abuzul în serviciu, fapte ca­re se re­gă­sesc şi în lucrarea penală ce îl pri­veşte direct pe dom­nul pri­mar Brăgaru. „În anul 2009, în calitate de primar al muni­ci­piu­lui Orşova, Brăgaru Cons­tan­tin Adrian a con­trac­tat un cre­dit în valoare de 3.500.000 de lei în vederea achi­zi­ţio­nă­rii în bloc a bunurilor aparţinând SCGCL Orşova, deşi o par­te din aceste bunuri se aflau pe do­meniul public al munic­i­­piu­lui Orşova. Cauza a fost în­re­gis­trată la Parchetul de pe lângă Ju­de­cătoria Orşova, a­vând nr. 273/P/2009, fiind tri­misă la IPJ Me­hedinţi să se efec­tueze cercetări pentru săvâr­şirea infrac­ţi­u­nilor prevă­zu­ite de art 248, 215 alin 1 – C.P., art. 77, alin 1, din Legea 273/2006 şi au rezultat indicii pentru începerea ur­măririi pe­n­ale”, declara într-un co­mu­ni­cat de presă, pe 7 iulie 2009, pur­tătorul de cuvânt al Par­che­tului de pe lângă Jude­că­toria Orşova, Amzoi Zoia. Un rap­ort al Curţii de Conturi a României – Camera de Con­turi Mehedinţi, datat 21 de­cem­brie 2009, scotea la iveală ileg­alităţi tulburătoare. Co­n­cret, aici se arată că la data de 8 decembrie 2008, cu ordinul de plată 2010, era plătită suma de 100.000 lei către SCGCL, re­pre­ze­n­ta­tă de lichidatorul judiciar Grădinaru Va­len­tina, re­pre­zen­tând „cv. preavans ne­gociere” pentru cum­pă­rarea în bloc a bunurilor SCGCL. Po­trivit inspectorilor Ca­me­rei de Conturi, plata este nelegală, din mai multe motive: pla­ta s-a făcut din alocaţiile bugetare apro­bate pentru alte obiec­tive de investiţii, rămase neachitate, pentru plata res­pectivă ne­exis­tând la acea dată aprobat buget şi sursă de fi­nan­ţare. Ulterior, iar aici intervine partea in­te­re­san­tă a po­veş­tii penale, SC­GCL a virat suma de 100.000 lei înapoi către Pri­mărie, în contul contabil „plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent”. „Ca o con­se­cin­ţă a faptului că plata de 100.000 de lei este fără bază legală, o constituie de­mer­sul ul­terior al primăriei de a re­cu­pe­ra această sumă de la SCGCL Orşova. Astfel, ci OP 1/8.04.2009, SCGCL Orşova a virat suma de 100.000 de lei Primăriei Orşova”, se arată în rapor­tul Camerei de Conturi Me­hedinţi.
  
Promisiuni penale

   Culmea dreptului co­mer­cial, primarul este atât de ho­tă­rât să cumpere SCGCL, încât nu mai contează deloc faptul că avan­sul a fost plimbat dintr-un cont într-altul, probabil cu sco­pul de a induce în eroare organele de control, iar printre ceea ce voia să cumpere pri­ma­rul se aflau şi bunuri care de­ja aparţineau domeniului pu­blic sau, mai rău, care se aflau în si­tuaţii litigioase. Ast­fel, la un preţ total negociat de 3.434.030 de lei, între Primăria Or­şova şi SCGCL, repre­zen­ta­tă de lichidatorul judiciar Gră­di­naru Valentina, a fost în­che­­iat contractul de promisiune bi­laterală de vânzare-cum­pă­rare din data de 14 aprilie 2009, având ca obiect „pro­mi­siu­nea bi­la­terală de vânzare, respectiv cump­ărare a bunurilor a­chizi­ţio­­nate sau construite şi surse pro­prii de către SCGCL, cât şi a drepturilor sale litigioase sau de creanţă”. Echipa de con­­trol a Camerei de Conturi Me­he­dinţi a constatat însă că deşi prin hotărârile de consiliu local s-a aprobat cumpărarea în bloc a ­SCGCL, stabilindu-se înclu­siv sursele de finanţare, în cu­­prin­sul achiziţiei bloc sunt in­cluse bunuri care fac obiec­tul unor litigii. Pe scurt, printre ceea ce dorea Brăgaru să cum­pe­re se mai aflau şi bunuri ce aparţineau domeniului public. În­câlcita poveste urmează a fi desluşită de procurori, însă până atunci, în timp ce lui Brăgaru i se cere insistent de­mi­sia de către toată lumea, el pare destul de liniştit.

Brăgaru spune că e nevinovat

   „Nu este nicio problemă, totul este foarte co­rect ca operaţiune. Noi trebuie acum să cum­părăm acele bunuri, pentru că nu sunt de acord să ne vândă pe nimic lichidatorul. Eu am vrut ca noi, eu şi Consiliul Local, să cum­pă­răm aceste bunuri şi să dăm noi banii la bu­ge­tul de stat, adică datoriile acumulate de SCGCL, pentru care a ajuns în faliment. Cei de la Curtea de Conturi aşa au constatat ei, dar noi am plătit şi după aceea ne-am re­cu­pe­rat creanţele nelegale. Probabil că sunt cer­ce­tat, ei zic că am făcut ceva nelegal cumpărând ace­le bunuri, dar nu eu, e hotărâre de Con­si­liu Local, vedeţi că ei nu fac referire acolo la vreo infracţiune sau la o abatere de asta pe­nală, ei constată că s-a plătit o sumă, iar suma aceea s-a recuperat, nu e nicio problemă”, a ex­plicat primarul Orşovei. De asemenea, edi­lul-şef spune că este acoperit de o hotărâre de con­siliu local: „HCL de cumpărare în bloc a bu­nurilor SCGCL a fost atacată de consilieri, dar a rămas definitivă, s-a făcut cercetare, dar nu s-a dovedit că a luat primarul bani, că şi-a în­suşit vreun folos, ceva”. „SCGCL-ul, cu ac­ţionar majoritar Consiliul Local, răspunde în faţa legii pentru debitele acumulate la bugetul statului, în valoare de 29 de miliarde de lei vechi. SCGCL a intrat în faliment. Noi aveam două soluţii: să lăsăm să ne vândă bunurile noastre şi să dea banii lichidatorul la stat sau să plătim noi debitele şi să rămânem cu bu­nu­ri­le”, mai spune cu seninătate Brăgaru. To­tuşi, ele ste contrazis de consilieri, iar unul din­tre aceştia, nimeni altul decât fostul pri­mar, Constantin Negulescu, spune: „Este un abuz ceea ce a făcut domnul primar, nu avea voie să vândă domeniul public, avansurile da­te sunt fără aprobarea CL. Eu îi cer încă o da­tă, în mod responsabil să îşi dea demisia, el nu mai are nicio autoritate morală şi nici în­cre­derea CL şi dă dovadă de nesinceritate faţă de partidul care l-a propulsat. Este un om fără ca­racter!”